Hartëzimi i gjendjes së punëve kërkimore në Akademinë e Sigurisë

11/11/2020
SCESAL

Brenda projektit, një nga qëllimet që Akademia e Sigurisë i ka vendosur vetes është që të zhvillojë më tej aktivitetet e saj kërkimore. Si pikë fillestare për këtë, i gjithë stafi i qendrës kërkimore të Akademisë së Sigurisë dhe kolegët finlandezë nga JAMK dhe POLAMK analizuan së bashku situatën aktuale.

Për të kuptuar gjendjen aktuale të punëve, ekspertët finlandezë së pari u njohën me dokumentet ekzistuese të sfondit, të cilat janë mjaft: ligjet, rregulloret, statutet dhe urdhërat që drejtojnë aktivitetet e kërkimit, zhvillimit dhe inovacionit (K&Zh&I) në AS. Dokumentet bazë i ndihmuan kolegët finlandezë të kuptonin bazën zyrtare për aktivitetet K&Zh&I.

Sidoqoftë, diskutimet me stafin e AS i gjallëruan gjërat dhe ndriçuan çështjet praktike.

Prandaj, në workshop-et e përbashkëta online të mbajtura, stafi i qendrës kërkimore AS siguroi njohuri se si K&Zh është aktualisht i organizuar në AS, cilat janë kapacitetet e stafit të AS në K&Zh, dhe cilat janë nevojat aktuale për përmirësimin e aftësive të stafit dhe zhvillimin e procedurave të K&Zh&I.

Një nga idetë udhëzuese për të përpunuar informacionin ishte përdorimi i mjeteve të ndryshme bashkëpunuese. Kështu, kolegët finlandezë sollën pyetësorë në internet, SWOT dhe mjet Canvas që stafi i AS përdori në grup për të analizuar situatën aktuale në një format kompakt.

Brenda projektit, rezultatet e analizës do të përdoren në aktivitetet e ardhshme të projektit, ku do të diskutohen qasjet strategjike. Për më tepër, do të ketë disa trajnime për anëtarët e stafit. U konkludua që më shumë staf i AS duhet të angazhohen në aktivitete K&Zh&I.

Teksti dhe fotot: Irmeli Maunonen-Eskelinen, Universiteti i Shkencave të Aplikuara JAMK, Finlandë.