Përcaktimi i qëllimeve për zhvillimin pedagogjik

02/12/2020
SCESAL

Brenda projektit “Forcimi i kapaciteteve dhe efiçencës së Akademisë së Sigurisë Shqipëri” janë vendosur objektiva për përmirësimin e kapaciteteve të arsimit dhe aftësimit, aftësive kërkimore shkencore dhe menaxhimit të përgjithshëm të Akademisë së Sigurisë.

Si pikënisje për këto aktivitete zhvillimore, konsiderohet e nevojshme që së pari të reflektohet në mënyrë të përbashkët mbi situatën aktuale; ku jemi, cilat janë pikat tona të forta, ku duam të përmirësojmë veprimet dhe kapacitetet tona, ose, ku duhet të zhvillohemi në mënyrë që të jemi në gjendje t’u përgjigjemi kërkesave të vendosura për ne si një organizatë arsimore.

Ky ishte rasti edhe në lidhje me zhvillimin e kapaciteteve trajnuese. Sa i përket bazës në këtë proces, kolegët finlandezë u njohën së pari me dokumentet që drejtojnë zhvillimin e kapaciteteve pedagogjike të stafit në Akademinë e Sigurisë. Bazuar në dy sondazhet u përgatitën në bashkëpunim me kolegët e AS nga stafi mësimor për të vetëvlerësuar veten e tyre. Pyetësori i parë përqendrohej në kompetencat thelbësore të stafit të AS dhe tjetri në lidhje me aftësitë pedagogjike dhe didaktike të stafit mësimor të AS. Pyetësorët u dërguan anëtarëve të stafit mësimor të AS për t’iu përgjigjur gjatë korrikut 2020. Në shtator, procesi vazhdon ende me diskutime me stafin e AS dhe studentët.

Kolegët finlandezë përmbledhën rezultatet e analizës së dokumentit, përgjigjet e pyetësorit dhe disa diskutime me stafin e SA dhe studentët. Rezultatet treguan se në përputhje me udhëzimet dhe standardet e BE-së stafi mësimdhënës i SA-së e konsideron të rëndësishme të theksojnë më shumë qasjen e bazuar në kompetenca si pikënisjen e programeve të arsimit profesional. Për më tepër, elementet e qasjes së përqendruar te nxënësi dëshirojnë të përmirësohen. Rezultatet e këtij procesi të analizimit do të përdoren kur të planifikohet trajnimin pedagogjik që do të organizohet për stafin mësimor të AS në 2021.