Rrjetëzimi dhe bashkëpunimi si mjete për ndërtimin e kapaciteteve të AS

11/12/2020
SCESAL

Rrjetëzimi, bashkëpunimi dhe bashkë-krijimi konsiderohen çelësat për zhvillimin e veprimeve dhe kapaciteteve. Prandaj, Akademia e Sigurisë (AS) dëshiron të forcojë dhe zgjerojë rrjetet dhe bashkëpunimin e saj.

Kjo është gjithashtu për shkak të pritshmërive të vendosura për AS në projektin e Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve dhe efikasitetit të Akademisë së Sigurisë, Shqipëri”. Fillimi i projektit doli nga angazhimet e vendosura nga Qeveria Shqiptare në lidhje me politikat e Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme dhe me procesin e integrimit në BE. Këto përfshijnë pritshmëritë për konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe funksionimin e policisë dhe organeve të tjera të zbatimit të ligjit dhe kapacitetet e tyre.

Aktiviteti i hartëzimit dhe analizimit të situatës aktuale në bashkëpunimin e Akademisë së Sigurisë përfshiu njerëz nga organizata dhe vende të ndryshme: Akademia e Sigurisë, Ministria e Brendshme, Drejtoria e Policisë së Shtetit, Agjencia për Zbatimin e Ligjit të Bashkimit Evropian, Akademia e Policisë Danilovgrad në Mal të Zi dhe Akademia e Kosovës për Sigurinë Publike . Për më tepër, ai përfshiu partnerët e Projektit të Binjakëzimit Finlandez dhe Estonez, Kolegji Universitar i Policisë, Universiteti i Shkencave të Aplikuara JAMK dhe Akademia Estoneze e Shkencave të Sigurisë.

Pas studimit të dokumentacionit të pasur dhe intervistave me personelin e Akademisë së Sigurisë dhe aktorët e saj, statusi aktual i bashkëpunimit dhe rrjeteve të Akademisë filloi të tërhiqej.

Aktualisht, rrjeti vendas përfshin shtatë partnerë kryesorë dhe Akademia e Sigurisë ka gjithsej tetë marrëveshje bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare. Në veçanti, u panë si shumë të rëndësishme në lidhje me punën në rrjetet ndërkombëtare, çështjet e burimeve njerëzore, të tilla si gjuha dhe aftësitë e projektit. Për më tepër, për të qenë në gjendje të bashkëpunojnë nevojiten edhe burime financiare.

Rezultatet e analizës së hartëzimit do të përdoren në aktivitetet e ardhshme të projektit, në të cilat do të ndërmerren hapa konkretë për përmirësimin e bashkëpunimit ndërinstitucional. Prandaj, ky projekt nga ana e tij kontribuon në forcimin e rrjeteve evropiane në AS, dhe njëkohësisht është një shembull i zhvillimit të përbashkët, shkëmbimit të informacionit dhe përvojave, ndarjes së interesave të përbashkëta dhe të nxënit së bashku.

Teksti: Irmeli Maunonen-Eskelinen, Universiteti i Shkencave të Aplikuara JAMK, Finlandë

Fotografitë: Markku Rissanen, Universiteti i Shkencave të Aplikuara JAMK, Finlandë