E ardhmja e sigurisë është këtu

Mirësevini në faqen e internetit të projektit
të Binjakëzimit të BE-së Forcimi i Kapaciteteve
dhe Efikasitetit të Akademisë së Sigurisë në Shqipëri

Projekti i Binjakëzimit i BE Forcimi i Kapaciteteve dhe Efikasitetit të Akademisë së Sigurisë – Shqipëri mbështet Akademinë Shqiptare të Sigurisë në përditësimin e vizionit të saj strategjik dhe planifikimin operativ, për të ndërtuar kapacitetet e saj njerëzore dhe kapacitetet e tjera dhe për të mundësuar ndarjen e njohurive midis ekspertëve shqiptarë, finlandezë dhe estonezë në trajnime për zbatimin e ligjit.

compass on linen
Objektivat

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të forcojë sundimin e ligjit në Shqipëri duke përmirësuar sistemin arsimor për agjencitë e zbatimit të ligjit, në përputhje me acquis të BE-së, standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira.

document signing
Komponentët

Projekti përbëhet nga dy komponentë, secili prej tyre me dy nën-rezultate të pritshme.

white arrow on blue background
Modus operandi

Gjatë projektit, përdoren disa metoda zhvillimi për të mbështetur arritjen e qëllimeve.

Partnerët tanë

Partnerët tanë janë organizata udhëheqëse në fushën e arsimit të Zbatimit të Ligjit, trajnimit të shërbimit civil, reformës së administratës publike, trajnimit të mësuesve, pedagogjisë dhe e-mësimit.

Akademia e Sigurisë, Shqipëri

Akademia Shqiptare e Sigurisë është pjesë e Policisë së Shtetit Shqiptar, e përqendruar në arsimimin, specializimin dhe trajnimin e oficerëve dhe agjentëve të Policisë së Shtetit Shqiptar dhe institucioneve të tjera të zbatimit të ligjit. Akademia ofron programe studimi dhe kurse specializimi dhe trajnime mbi policimin, zbatimin e ligjit dhe çështjet e sigurisë.

Kolegji Universitar i Policisë (Polamk), Finlandë

Kolegji Universitar i Policisë është i vetmi institucion arsimor policor në Finlandë. Përveç edukimit policor, detyrat e tij përfshijnë kërkime dhe zhvillime në lidhje me zbatimin e ligjit. Polamk operon brenda administratës së Ministrisë së Brendshme dhe nën Bordin Kombëtar të Policisë.

Akademia Estoneze e Shkencave të Sigurisë (EASS), Estoni

Akademia Estoneze e Shkencave të Sigurisë është një institucion shtetëror, që ofron arsim profesional për nëpunësit civilë që i përkasin zonës së qeverisë nën Ministrinë e Brendshme Estoneze. Modeli i zbatuar nga EASS me të gjitha specialitetet e sigurisë së brendshme të studiuar në të njëjtin institucion të arsimit të lartë profesional është unik në Evropë.

Universiteti i Shkencave të Zbatuara JAMK, Finlandë

JAMK ofron studime të gradave në disa fusha, kualifikime pasuniversitare në pedagogji për TVET dhe mësuesit e arsimit të lartë, përveç kryerjes së punës KZhI në fushat përkatëse. JAMK ka ekspertizë të gjerë ndërkombëtare në zhvillimin e kapaciteteve të mësuesve dhe zgjidhjeve inovative pedagogjike për të promovuar cilësinë e arsimit.

HAUS Instituti Finlandez i Menaxhimit Publik, Finlandë

HAUS është një ekspert në trajnimin e shërbimit civil, reformën e administratës publike dhe arsimin e të rriturve. HAUS është gjithashtu me përvojë në zhvillimin dhe zbatimin e e-mësimit dhe ofrimin e zgjidhjeve inovative të trajnimit.

Botimet tona

Këtu mund të gjeni tekste blog, raporte dhe botime të tjera të shkruara nga ekspertët tanë.

      Ky projekt është financuar nga Bashkimi Evropian.