Kronologjia e zbatimit të SCESAL

Shfletoni të gjitha fazat e zbatimit të SCESAL, duke filluar nga janari 2020 e në vazhdim.

Kjo faqe do të përditësohet rregullisht ndërsa projekti ecën përpara, prandaj sigurohuni që ta kontrolloni herë pas here për të parë më shumë detaje.

 1. Janar 2020

  SCESAL fillon

  RTA Tiina Koivuniemi u zhvendos në Tiranë, Shqipëri në 13 Janar 2020, datë e cila shënoi edhe fillimin zyrtar të projektit. Si RTA, Tiina punon si një lidhje midis Akademisë Shqiptare të Sigurisë dhe konsorciumit të projektit dhe mbështet zbatimin e projektit në vend. Në janar dhe shkurt, Tiina punoi për krijimin e një zyre projekti në kampusin e Akademisë së Sigurisë së bashku me asistentin e projektit të sapo rekrutuar dhe përkthyesin e projektit.

 2. Shkurt 2020

  Takimi i parë i Komitetit Drejtues

  Komiteti Drejtues ka nëntë anëtarë, që përfaqësojnë delegacionin e BE-së dhe organizatat partnere. Komiteti Drejtues mblidhet çdo tre muaj dhe miraton planet e punës.

 3. Mars 2020

  Javët e para të misionit

  Javët e para të misionit për dy aktivitete të ndryshme me pesë ekspertë afatshkurtër (EASh) nga Polamk, JAMK dhe EEAS u zhvilluan nga 9 deri më 15 Mars. Tre EASh-të për aktivitetin 1.1.1. filluan të punojnë në qëllimin e tyre për të sqaruar pritshmëritë për projektin e Akademisë, institucionet e sigurisë publike, palët e interesit dhe shoqërinë shqiptare, dhe dy EASh-të për 2.2.1. filluan hartëzimin dhe analizimin e situatës aktuale në bashkëpunimin ndërinstitucional të Akademisë së Sigurisë.

 4. Mars 2020

  COVID-19 dhe pezullimi i projektit

  Ceremonia e hapjes për projektin e Binjakëzimit ishte planifikuar për 11 Mars 2020. Vetëm disa ditë para ngjarjes, rastet e para COVID-19 në Shqipëri u konfirmuan dhe në përputhje me kufizimet e qeverisë shqiptare, Akademia e Sigurisë pezulloi aktivitetet e trajnimit dhe ceremonia u anulua. Pesë EASh-të që kishin udhëtuar në Tiranë për misionet e tyre të para gjatë së njëjtës javë ishin në gjendje të kryenin shumicën e detyrave të tyre të planifikuara para se të ktheheshin në shtëpi siç ishte planifikuar në 15 Mars, pavarësisht nga anulimi i fillimit dhe kufizimeve të lidhura me COVID-19. Për shkak se EASh-të e tjerë nuk ishin më në gjendje të udhëtonin në Shqipëri, duke parandaluar zbatimin e aktiviteteve siç ishte planifikuar, projekti u pezullua në 16 Mars dhe RTA u kthye në Finlandë.

 5. Maj 2020

  Rinisnja nëpërmjet të punuarit online

  Më 11 maj, pas gati dy muaj pezullimi, aktivitetet e projektit të Binjakëzimit u rifilluan përsëri - nëpërmjet të punuarit online. Nga fillimi i qershorit, EASh-të kanë vazhduar punën e tyre dhe kanë kryer intervista përmes videokonferencës, pyetësorëve online dhe analizës së dokumenteve. Inspektori Pasi Kemppainen punoi në aktivitetin 2.2.1 si EASh për 5 ditë në fillim të qershorit, duke zhvilluar intervista në distancë së bashku me një koleg nga JAMK. Ai ishte gjithashtu një nga të paktët EASh që patën mundësinë të punojnë në Shqipëri përpara se projekti të pezullohej.

 6. Maj - Korrik 2020

  SCESAL vazhdon punën në distance

  Për shkak të Covid-19, projekti u vazhdua në distancë. Të gjithë ekspertët afatshkurtër punuan nga shtëpitë e tyre në Estoni dhe Finlandë. Të gjitha takimet, intervistat dhe workshop-et u organizuan në internet duke përdorur Teams. Gjatë verës kemi zbatuar gjashtë aktivitete: 1) Qartësimi i pritshmërive nga Akademia, institucionet e sigurisë publike, palët e interesit dhe shoqëria shqiptare; 2) Rregullorja e brendshme për kuadrin ligjor dhe operacional (kuadri arsimor në përgjithësi në Shqipëri, boshllëqet, etj.); 3) Kriteret e përditësuara për zgjedhjen e stafit akademik dhe trajnerëve; 4) Hartëzimi dhe analizimi i situatës aktuale K&Zh; 5) Kryerja e një analize të nevojave për trajnim; 6) Hartëzimi dhe analizimi i situatës aktuale në bashkëpunim.

 7. Shtator - Tetor 2020

  Puna në distancë vazhdon

  Puna në distancë vazhdon. Analiza e nevojave të trajnimit ka përfunduar. EASh-të përfunduan rregulloren e brendshme për kornizën ligjore dhe operacionale dhe Pritshmëritë e Akademisë, institucioneve të sigurisë publike, palëve të interesit dhe raporteve të shoqërisë shqiptare. Analizimi i kurrikulave filloi.

 8. webinar security academy albania

  Tetor 2020

  Prezantimi i rezultateve në 3 Webinare

  Rezultatet e aktiviteteve u prezantuan në tre Webinare më 28 dhe 29 Tetor.

 9. Nëntor 2020

  RTA u kthye në Tiranë pas 6 muajsh telekomunikimi

  Në fund të Marsit 2020, Drejtori i Negociatave të Fqinjësisë dhe Zgjerimit të Komisionit Evropian mori një vendim në lidhje me rregullimet e fleksibilitetit në lidhje me kontratat e Binjakëzimit në kontekstin e situatës emergjente COVID-19. Sipas vendimit, Autoriteti Kontraktues mund të autorizojë që Ekspertët Afatshkurtër të punojnë nga shtëpia e tyre. RTA mund të lejohet të kryejë detyra nga vendi i tij / saj me teknologji të videokonferencës. Kjo mundësi mund të përdoret nga Autoriteti Kontraktues pas një analize të plotë nëse kjo punë nga shtëpia akoma mund të mbështesë zbatimin e suksesshëm të projektit. Pas analizave dhe diskutimeve të kujdesshme me Drejtuesin e Projektit dhe Drejtuesin e Projektit të Vendit Përfitues RTA vendosi të kthehej në Shqipëri dhe të vazhdonte punën e saj në zyrën e projektit. Ekspertët Afatshkurtër vazhdojnë punën e tyre në Finlandë dhe Estoni.

 10. Nëntor 2020

  Akademia e Sigurisë merr status të veçantë

  Vendimi 881 "Dhënia e statusit të veçantë Akademisë së Sigurisë, si institucioni i vetëm publik i arsimit të lartë në fushën e rendit të sigurisë publike, si dhe organizimi dhe funksionimi i tij" botuar.

 11. Colleagues from Estonia and Finland share their experiences.

  Janar, 2021

  Seminar mbi praktikat më të mira

  Seminar mbi praktikat më të mira me temë kryesore ngritjen e një lloji të ri Akademie të Sigurisë bazuar në vendimin Nr. 881. Kolegët nga Estonia dhe Finlanda ndanë përvojën e tyre gjatë këtij seminari me diskutime mbi tema të tilla si një ndryshim në organizatat e trajnimit të policisë, hartimin e një strukture te re, statuti, etj.

 12. EU Twinning

  Prill, 2021

  Puna në distancë vazhdon

  Pandemia Covid-19 vazhdon dhe projekti i Binjakëzimit punon nga distanca. Të gjitha aktivitetet zbatohen online - seminare, workshop-e, takime, etj. Zyra e projektit dhe kolegët në Akademinë e Sigurisë punojnë normalisht në Tiranë dhe të gjithë Ekspertët Afatshkurtër po punojnë në Finlandë dhe Estoni. Të gjithë ne jemi duke pritur për një kohë kur mund të punojmë përsëri ballë për ballë.

 13. EU Twinning Project

  Maj, 2021

  Konferenca e 6 -të Ndërkombëtare Shkencore "Fenomene ekstreme natyrore dhe çështje sigurie"

  SCESAL ishte një bashkëorganizator krenar i Konferencës së Gjashtë Ndërkombëtare Shkencore së bashku me Akademinë e Sigurisë dhe partnerë të tjerë të rëndësishëm. Qëllimi i kësaj konference ishte përthithja e të menduarit akademik të kualifikuar, si dhe përmirësimi i shpejtësisë dhe efikasitetit në përgjigje të fenomeneve natyrore dhe çështjeve të sigurisë. Një qëllim që u përmbush plotësisht.

 14. Security Academy Seminar

  Qershor, 2021

  Seminar i bashkëpunimit ekselent 22 qershor

  Në seminarin tonë të 22 qershorit mbi bashkëpunimin e shkëlqyer, pjesëmarrës ishin përfaqësues të rëndësishëm të agjencive të ndryshme shqiptare të zbatimit të ligjit. Folësit tanë kryesorë ishin Sami dhe Pirjo nga Finlanda dhe Kalvi nga Estonia. Ata prezantuan rastet e studimit dhe praktikat më të mira nga vendet e tyre përkatëse. Pasoi një diskutim energjik me pjesëmarrësit shqiptarë.

 15. Europe House

  Korrik, 2021

  Konferenca Ndërinstitucionale 27 Korrik

  Më 27 korrik, ne mbajtëm ditën e parë të konferencës tonë dy-ditore ndërinstitucionale në Europe House. Pjesëmarrësit vinin nga agjenci dhe institucione të ndryshme shqiptare të zbatimit të ligjit. Folësit tanë kryesorë ishin Pasi Kemppainen nga Polamk dhe Kalvi Almosen nga Sisekaitse. E ardhmja e zbatimit të ligjit në Shqipëri ishte një nga çështjet kryesore që u diskutuan.

 16. Europe House

  Korrik, 2021

  Një seminar i rrjetëzimit mbi arsimin e zbatimit të ligjit

  Më 28 korrik, ne mbajtëm një seminar të rrjetëzimit mbi arsimin e zbatimit të ligjit në Europe House. Ne ndamë përvojat e hershme të Projektit të Binjakëzimit në Shqipëri, diskutuam Arsimin në Distancë dhe zhvilluam një workshop për mundësitë e arsimimit të zbatimit të ligjit në Shqipëri. Në përfundim të seminarit, ne diskutuam se si mund të përgatitemi për të ardhmen dhe ndamë reflektime nga Shqipëria, Finlanda dhe Estonia.

 17. EU Twinning

  Shtator, 2021

  Takimi i Komitetit Drejtues në Shtator - ne po punojmë për t'u kthyer në normalitet

  Takimi i nëntë i Grupit Drejtues të projektit u zhvillua në Akademinë e Sigurisë më 16 shtator 2021. Takimi ishte një takim hibrid në të cilin përfaqësuesit nga Akademia e Sigurisë, Delegacioni i BE-së dhe RTA ishin bashkë dhe Udhëheqësi i Projektit për vendet anëtare dhe Udhëheqësi i Komponentit morën pjesë në takim përmes lidhjes video. Ne presim që takimi tjetër të mund të mbahet tashmë në mënyrë që të gjithë pjesëmarrësit të jenë në të njëjtën sallë.

 18. EU Twinning

  Shtator, 2021

  Kthimi në normalitet

  Për herë të parë që nga fillimi i pandemisë Covid, aktiviteti i parë ballë për ballë u krye pas pushimeve verore. Ekspertët afatshkurtër Häli Allas dhe Jaanis Otla nga Estonia zhvilluan një program mësimor të trajnimit për mbrojtjen ndaj zjarrit dhe kërkim-shpëtimin me kolegët shqiptarë. Ekspertët afatshkurtër do të kthehen në Tiranë në fillim të tetorit dhe puna vazhdon.