Rreth SCESAL

E ardhmja e sigurisë është këtu

SCESAL
me pak fjalë

SCESAL / Forcimi i Kapaciteteve dhe Efikasitetit të Akademisë së Sigurisë – Shqipëri

Projekti i Binjakëzimit i BE Forcimi i Kapaciteteve dhe Efikasitetit të Akademisë së Sigurisë - Shqipëri mbështet Akademinë Shqiptare të Sigurisë në përditësimin e vizionit të saj strategjik dhe planifikimin operativ, për të ndërtuar kapacitetet e saj njerëzore dhe kapacitetet e tjera dhe për të mundësuar ndarjen e njohurive midis ekspertëve shqiptarë, finlandezë dhe estonezë në trajnime për zbatimin e ligjit.

Objektivi i përgjithshëm i projektit

Objektivi: Të forcojë sundimin e ligjit në Shqipëri duke përmirësuar sistemin arsimor për agjencitë e zbatimit të ligjit, në përputhje me acquis të BE-së, standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira.

Qëllimi i projektit

Për të përmirësuar aftësitë arsimore dhe trajnuese, aftësitë kërkimore shkencore dhe menaxhimin e përgjithshëm të Akademisë Shqiptare të Sigurisë në ofrimin e programeve arsimore profesionale për Policinë e Shtetit Shqiptar dhe agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit.

Çfarë bëjmë ne?

Projekti përbëhet nga dy komponentë, secili prej tyre me dy nën-rezultate të pritshme.

Nën-rezultati 1.1. Mandati dhe funksionet e Akademisë së Sigurisë (AS) të harmonizohen me kornizën ligjore dhe organizative, në përputhje me standardet e BE-së.

Nën Rezultati 1.2. Përmirësimi i procedurave administrative, qeverisjes dhe menaxhimit të Akademisë së Sigurisë.

Nën-rezultati 2.1. Rritja e aftësive trajnuese dhe kërkimore të Akademisë së Sigurisë.

Nën-rezultati 2.2. Kthimi plotësisht funksional i bashkëpunimit ndërinstitucional me agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit.

Si do ta bëjmë?

Gjatë projektit, një numër ekspertësh afatshkurtër do të udhëtojnë në Shqipëri për të përfunduar aktivitete të ndryshme në të dy komponentët. Aktivitetet janë krijuar për të mbështetur zhvillimin e arsimit, trajnimit dhe kërkimit në Akademinë Shqiptare të Sigurisë. Projekti mbështetet nga Këshilltari Rezident i Binjakëzimit (RTA), e cila jeton dhe punon në Tiranë gjatë gjithë periudhës së zbatimit të projektit. RTA punon si një lidhje midis Akademisë Shqiptare të Sigurisë dhe konsorciumit të projektit dhe mbështet ekspertët afatshkurtër dhe zbatimin e aktiviteteve të projektit në vend në Akademinë e Sigurisë.

Mjetet dhe aktivitetet që përdorim për të arritur qëllimet tona

Misionet e EASh

Online / e-mësim

Vizitat studimore

Diskutime në tryezë të rrumbullakët

Grupet e punës

Analizat, vlerësimet, krahasimet dhe rekomandimet

Këshilla dhe diskutime nga kolegët e tjerë

Trajnime

Workshop-e (niveli strategjik)

Konferenca (akademike)

Konferenca të nivelit të lartë

Takimet e komitetit drejtues

Takime / komunikime me donatorë të tjerë përkatës

Takimet e palëve të interesuara

Projekti do të zbatohet në përputhje me parimet e etikës, çiltërsisë, barazisë, mosdiskriminimit dhe integrimit gjinor. Do të preferohen zgjedhje miqësore për mjedisin.

Çfarë është Binjakëzimi?

Projektet e binjakëzimit mbështesin zhvillimin e administratës dhe legjislacionit në zgjerimin e BE-së dhe vendet fqinje. Kjo arrihet duke transferuar njohuri midis vendeve përfituese dhe organizatave të sektorit publik të Shteteve Anëtare të BE-së ose organeve të tjera publike të mandatuara nga Komisioni Evropian (të ashtuquajturit Organe të Mandatuara).

Përmes projekteve të Binjakëzimit, agjencitë në vendet përfituese dhe Shtetet Anëtare të BE-së mund të ndajnë praktikat më të mira, të krijojnë rrjete të vlefshme dhe të forcojnë dukshmërinë e tyre ndërkombëtare. Binjakëzimi është një investim në ekspertizën e agjencive pjesëmarrëse dhe shërben si një nxitje për zhvillimin e burimeve njerëzore.

Për më shumë informacion mbi Binjakëzimin, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Komisionit Evropian.