Publikimet

Përditësimet tona më të fundit në tekst dhe fotografi

Kurrikula e shpëtuesve

Megjithë kohët e vështira për shkak të kufizimeve dhe aktiviteteve të Covid, misionet që lidhen me kurrikulat e shpëtuesve u zhvilluan në shtator dhe tetor 2021. Qëllimi kryesor i misionit të parë ishte të zbulonte situatën aktuale të sistemit të trajnimit të fushës së shpëtimit, strukturës së shërbimit të shpëtimit , dhe kapacitetet dhe pritshmëritë …

Rrjetëzimi dhe bashkëpunimi si mjete për ndërtimin e kapaciteteve të AS

Rrjetëzimi, bashkëpunimi dhe bashkë-krijimi konsiderohen çelësat për zhvillimin e veprimeve dhe kapaciteteve. Prandaj, Akademia e Sigurisë (AS) dëshiron të forcojë dhe zgjerojë rrjetet dhe bashkëpunimin e saj. Kjo është gjithashtu për shkak të pritshmërive të vendosura për AS në projektin e Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve dhe efikasitetit të Akademisë së Sigurisë, Shqipëri”. Fillimi i projektit …

Përcaktimi i qëllimeve për zhvillimin pedagogjik

Brenda projektit “Forcimi i kapaciteteve dhe efiçencës së Akademisë së Sigurisë Shqipëri” janë vendosur objektiva për përmirësimin e kapaciteteve të arsimit dhe aftësimit, aftësive kërkimore shkencore dhe menaxhimit të përgjithshëm të Akademisë së Sigurisë. Si pikënisje për këto aktivitete zhvillimore, konsiderohet e nevojshme që së pari të reflektohet në mënyrë të përbashkët mbi situatën aktuale; …

Hartëzimi i gjendjes së punëve kërkimore në Akademinë e Sigurisë

Brenda projektit, një nga qëllimet që Akademia e Sigurisë i ka vendosur vetes është që të zhvillojë më tej aktivitetet e saj kërkimore. Si pikë fillestare për këtë, i gjithë stafi i qendrës kërkimore të Akademisë së Sigurisë dhe kolegët finlandezë nga JAMK dhe POLAMK analizuan së bashku situatën aktuale. Për të kuptuar gjendjen aktuale …